[:ca]

CURS D’ANGLÈS D’ESTIU A LONDRES 

48 hores/setmana de classes FORA DE L’AULA

 grups molt reduïts

INNOVADOR, ACTIU I PRÀCTIC

Per a alumnes curiosos i inquiets de 12 a 17 anys, que vulguin millorar el seu anglès EXPERIMENTANT, DIVERTINT-SE i DESCOBRINT.

 •  1ª Edició    

[ngg src=”galleries” ids=”2″ display=”basic_slideshow”]

 •  2ª Edició     

[ngg src=”galleries” ids=”3″ display=”basic_slideshow”]

 •  3ª Edició

[ngg src=”galleries” ids=”4″ display=”basic_slideshow”]

Objectiu 1optimitzar el número d’hores d’estada al 100% d’anglès de qualitat.

 • 7 hores/dia amb professor i 4 hores/dia d’immersió en famílies angleses.
 • La ràtio màxima professor/alumnes es de 1:10

Objectiu 2: crear l’estat de motivació que fa aprendre, mitjançant 5 metodologies innovadores:

1.- Outdoor School: el curs es desenvolupa principalment fora de l’aula (73% del temps), és actiu i pràctic, basat en el descobriment del destins i curiositats, però treballant l’idioma.

2.- Realia: s’utilitzen objectes i situacions reals i tangibles per a ensenyar idees, conceptes, vocabulari i gramàtica de la llengua anglesa. En moltes activitats els alumnes han d’interactuar amb la gent del carrer i dels establiments comercials i turístics. Es treballen diversos medis de comunicació escrita, oral i audiovisual. 

3.- Gamificació: molts continguts didàctics es desenvolupen mitjançant jocs interactius en un itinerari d’observació i atenció en el que es persegueix un repte. Els suports utilitzats són DidacticApps per a Smartphone i DidacticBooks.

4.- CLIL Multidisciplinar: consisteix en utilitzar altres matèries per aconseguir un aprenentatge més complert, natural y comunicatiu en la llengua estrangera. Es treballen continguts d’Història Universal i Art (prehistòria, antiga, de l’edat mitjana, moderna i contemporània, donant una importància especial a les guerres mundials i  a la pau) d’Història d’Anglaterra, Geografia i Cartografia. Ciències  (ciències de la terra, botànica, zoologia, biologia humana, física i tecnologia), Economia (finances), Comunicació (escrita i audiovisual) i Arts escènica (música, dansa i teatre). Els alumnes confeccionaran un treball periodístic dels llocs visitats.

5.- Inversió lingüística: es basa en aconseguir que la comunicació informal sigui només en anglès,per a evitar que l’alumne recorri a la seva llengua materna en les activitats quotidianes i potenciar per tant, l’ÚS EXCLUSIU de l’anglès. 

6.- Self-management: es basa en que l’alumne aprengui a desenvolupar-se de forma autònoma i responsable al llarg del viatge i les activitats, en un destí desconegut i amb una llengua vehicular que no és la seva llengua materna.

Programa i preus

Dates: PER CONCRETAR

Duració: 8 dies

Nº Hores de Classe: 48 hores

Els preus inclouen:

 

 • Curs d’anglès indoor-outdoor de 48 hores/setmana.
 • Material didàctic i totes las entrades als llocs de visita.
 • Pensió complerta INDIVIDUAL amb famílies angleses. El dinar és un pícnic i es consumirà on es realitzin les activitats.
 • Targeta travelcard de transport públic a Londres per a tota l’estada. Coordinació durant tota l’estada i telèfon d’atenció 24h.
 • Assegurança integral de responsabilitat civil,assistència sanitària i cancel·lació del viatge (consultar cobertures).
 • Informe de resultats personalitzat
 • Edició i còpia del Trip-Journal          
 • Edició del vídeo blog        
 • Diploma acreditatiu de DidacticLondon Outdoor School

Descarrega’t el PDF informatiu

Viatge en avió Espanya-Londres:

El transport en avió Espanya-Londres anada i tornada i els trasllats des de l’aeroport fins a les famílies no estan inclosos i s’han d’afegir.

Opción 1: Els pares que decideixin que els seus fills viatgin sols, compraran el vol ells mateixos directament d’es d’on ells desitgin (on-line o agències).

 • S’aplicarà una fee de gestió de trasllat de 100€/persona (inclou servei d’acompanyament + trasllat des de l’aeroport fins a les famílies en transport públic o privat).

Opció 2: Denatravel Viatges compra els vols i realitza el servei d’acompanyament de menors des dels aeroports de Madrid i Barcelona (altres aeroports consultar).

 • S’ha de preveure un preu de vol des dels 180€/persona (inclou anada i tornada + taxes d’equipatge de mà+ 1 maleta facturada).
 • A demés s’aplicarà una fee de gestió de vol i trasllat de 120€/persona (inclou la compra dels vols + la gestió d’enllaçar localitzadors de menors per a que constin en l’acompanyant del menor d’edat+servei d’acompanyament+trasllat des de l’aeroport fins a les famílies en transport públic o privat).

INSCRIPCIONS  

Places limitades: 6-30 alumnes.

Període d’inscripció: de l’1 de febrer al 28 d’Abril.

Per a més informació o inscripcions no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres o també podeu consultar aquesta pàgina web.

 

[:es]

 

CURSO DE INGLÉS DE VERANO EN LONDRES 

48 horas/semana de clases FUERA DEL AULA grupos muy reducidos

INNOVADOR, ACTIVO Y PRÁCTICO

Para alumnos curiosos e inquietos de 12 a 17 años, que quieren mejorar su inglés EXPERIMENTANDO, DIVIRTIÉNDOSE y DESCUBRIENDO.

 •  1ª Edición  

[ngg src=”galleries” ids=”2″ display=”basic_slideshow”]

 •  2ª Edición    

[ngg src=”galleries” ids=”3″ display=”basic_slideshow”]

 •  3ª Edición

[ngg src=”galleries” ids=”4″ display=”basic_slideshow” arrows=”1″ interval=”2953″]

Objetivo 1: optimizar el número de horas de estancia al 100% de inglés de calidad.

 • 7 horas/día con profesor y 4 horas/día de inmersión en familias inglesas.
 • El ratio máximo profesor/alumnos es de 1:10

Objetivo 2: crear el estado de motivación que hace aprender, mediante 5 metodologías innovadoras:

1.- Outdoor School: el curso se desarrolla principalmente fuera del aula (73% del tiempo), es activo y práctico, basado en el descubrimiento de los destinos y en la curiosidad, pero trabajando la lengua.

2.- Realia: se usan objetos y situaciones reales y tangibles para enseñar ideas, conceptos, vocabulario y gramática de la lengua inglesa. En muchas actividades los alumnos deben interactuar con la gente de la calle y de los establecimientos comerciales y turísticos. Se trabajan diversos medios de comunicación escrita, oral y audiovisual.

3.- Gamificación: muchos contenidos didácticos se desarrollan mediante juegos interactivos en  un itinerario de observación y atención en el que se persigue un reto. Los soportes son DidacticApps para Smartphone y DidacticBooks.

4.- CLIL Multidisciplinar: consiste en usar otras materias para conseguir un aprendizaje más completo, natural y comunicativo de la lengua extranjera. Se trabajan contenidos de Historia Universal y Arte (prehistoria, antigua, de la edad media, moderna y contemporánea, dando una importancia especial a las guerras mundiales y a la paz) de Historia de Inglaterra, Geografía y Cartografía, Ciencias (ciencias de la tierra, botánica, zoología, biología humana, física y tecnología), Economía (finanzas), Comunicación (escrita y audiovisual) y Artes escénicas (música, danza y teatro). Los alumnos confeccionarán un trabajo periodístico de los lugares visitados.

5.- Inmersión lingüística: se basa en conseguir que la comunicación informal sea sólo en inglés, para evitar que el alumno recurra a su lengua materna en las actividades cotidianas y potenciar por tanto, el USO EXCLUSIVO del inglés.

6.- Self-management: se basa en que el alumno aprenda a desenvolverse de forma autónoma y responsable a lo largo del viaje y las actividades, en un destino desconocido y con una lengua vehicular que no es su lengua materna.

Programas y precios

Fechas: POR CONCRETAR

Duración: 8 días

Nº Horas de Clase: 48 horas

Los precios incluyen:

 • Curso de inglés indoor-outdoor de 48 horas/semana.
 • Material didáctico y todas las entradas a los lugares de visita.
 • Pensión completa INDIVIDUAL en familias inglesas. La comida es un picnic y se consume en los lugares de las actividades.
 • Tarjeta travelcard de transporte público en Londres para toda la estancia.Coordinación durante toda la estancia y teléfono atención 24h.
 • Seguro integral de responsabilidad civil, asistencia sanitaria y cancelación del viaje (consultar coberturas).
 • Informe de resultados personalizado
 • Edición y copia del Trip-Journal          
 • Edición del video blog        
 • Diploma acreditativo de la DidacticLondon Outdoor School

Descarga PDF informativo

Viaje en avión España-Londres:

El transporte en avión España-Londres ida y vuelta y los traslados desde el aeropuerto a las familias no están incluidos y se deben añadir.

Opción 1: Los padres que decidan que sus hijos viajen solos comprarán el vuelo de sus hijos directamente donde deseen (on line o agencias).

 • Se aplicará un fee de gestión de traslado de 100€/persona (incluye servicio de acompañamiento + traslado del aeropuerto a las familias en transporte público o privado).

Opción 2: Denatravel Viajes compra los vuelos y realiza el servicio de acompañamiento de menores desde los aeropuertos de Madrid y Barcelona (otros aeropuertos consultar).

 • Hay que prever un precio de vuelo desde 180€/persona (incluye ida y vuelta + tasas de equipaje de mano + 1 bulto facturado).
 • Además se aplicará un fee de gestión de vuelo y traslado de 120€/persona (incluye la compra de los vuelos + la gestión de enlazar localizadores de menores para que consten con el acompañante mayor de edad + servicio de acompañamiento + traslado del aeropuerto a las familias en transporte público o privado).

INSCRIPCIONES  

Plazas limitadas: 6-30 alumnos.

Periodo de inscripción: del 1 de febrero al 28 de Abril.

Para más información o inscripciones poneros en contacto con nosotros o también podéis consultar esta página web.

    [:]