[:ca]

Des Bristol Academy us obrim les portes al món perquè pugueu oferir als vostres fills/es l’opció de poder cursar un any de curs escolar en anglès a l’estranger; aquest està adreçat a nois i noies d’entre 12 i 18 anys (variarà segons lloc de destí).

Una experiència per a tota la vida

Realitzar un any escolar a l’estranger, sigui quina sigui la destinació que es triï, és una experiència molt gratificant i inoblidable que recordaran tota la vida. Des del primer moment viuen una aventura que els aporta no només un creixement a nivell educatiu, sinó també un creixement personal i una major maduresa. 

Aquesta experiència única pot oferir als vostres fills/es múltiples beneficis:

 • una plena immersió lingüística
 • el perfeccionament de la llengua
 • l’aprenentatge de nous valors
 • l’aprenentatge d’una nova cultura
 • creixement personal
 • l’oportunitat de convertir-se en una persona autosuficient

L’estada

Us oferim 3 opcions diferents per a poder escollir la més adient per als vostres fills/es:

 • Anglaterra
 • Irlanda
 • Estats Units

Totes les nostres escoles i institucions amb les que treballem estan reconegudes internacionalment amb els principals segells de qualitat. Garantim el seguiment constant de l’alumne i gestionem tot el procés de convalidació d’assignatures a l’final de l’estada.

Comptem amb un equip de professionals experimentat i que coneix a la perfecció tots els programes i col·legis, així com les possibles incidències que puguin ocórrer. Estaran dedicats a ajudar-te durant tot el procés i podràs contactar amb ells en qualsevol moment.

L’allotjament durant l’estada de l’estudiant al país que triï, pot ser bé en família d’acollida o bé en residència d’estudiants. Depèn de les preferències i necessitats de l’alumne.

[accordions_pplugins id=’3492′]

[accordions_pplugins id=’3507′]

 

CADA ALUMNE ÉS DIFERENT

Com que cada alumne és diferent, cal tenir una sèrie de factors en compte abans de seleccionar el destí adequat per a ell. Hi ha un programa per a cada cas i el que hem de valorar és el següent:

EDAT: l’edat és un factor determinant a l’hora d’escollir el destí ideal. Per als alumnes més joves recomanem seleccionar destinacions com Irlanda o Anglaterra, on els costums, i similituds culturals donada la seva proximitat són menors. En canvi per als alumnes amb més edat són recomanables destinacions com els Estats Units.

– NIVELL D’ANGLÈS: tots els alumnes han de realitzar una prova de nivell que serà necessària per a l’acceptació al programa. Algunes destinacions com Irlanda són més flexibles a l’hora d’acceptar alumnes amb nivells més baixos d’anglès, en canvi altres com els Estats Units o Anglaterra demanen un nivell d’anglès més alt per accedir al programa.

– MADURESA: el grau de maduresa de l’alumne és determinant a l’hora de seleccionar una destinació enfront d’un altre, ja que són la maduresa i la personalitat de l’alumne les que determinen que es adepte millor a unes cultures que a unes altres.

– COL·LEGIS I ALLOTJAMENT: la preferència a l’hora de seleccionar una destinació també ve vinculada a la preferència a l’hora de seleccionar un col·legi públic o privat. En la ELECCIÓ D’ASSIGNATURES t’assessorem en l’elecció d’aquestes en funció dels requisits que el Ministeri d’Educació requereix perquè tramitem la teva convalidació.

REQUISITS

Per a poder cursar un any d’estudis a l’estranger cal:

  • Superar el test d’anglès: els interessats hauran de fer una prova de nivell per a poder optar al programa. Necessiten un nivell alt
  • Superar l’entrevista feta per l’escola on anirà
  • Presentar un expedient acadèmic adequat
  • Acceptar les normes establertes pel centre educatiu.

 

Per a consultar preus o qualsevol dubte, no dubteu en passar per l’acadèmia o bé enviar un correu electrònic a secretaria@bristolacademy.es.

[:es]

Desde Bristol Academy os abrimos las puertas al mundo para que pueda ofrecer a sus hijos/as la opción de poder cursar un año de curso escolar en inglés en el extranjero; este está dirigido a chicos y chicas de entre 12 y 18 años (variará según lugar de destino).

Una experiencia para toda la vida

Realizar un año escolar en el extranjero, sea cual sea el destino que elijas, es una experiencia muy gratificante e inolvidable que recordarán toda la vida. Desde el primer momento viven una aventura que les aporta no solo un crecimiento a nivel educativo, sino también un crecimiento personal y una mayor madurez. 

Esta experiencia podrá ofrecer a vuestros hijos/as múltiples beneficios:

 • una plena inmersión lingüística
 • el perfeccionamiento de la lengua
 • el aprendizaje de nuevos valores
 • el aprendizaje de una nueva cultura
 • crecimiento personal
 • la oportunidad de convertirse en una persona autosuficiente

La Estancia

Os ofrecemos 3 opciones diferentes para poder escoger la más adecuada para vuestros hijos/as:

 • Inglaterra
 • Irlanda
 • Estados Unidos

Todos nuestros colegios e instituciones con las que trabajamos están reconocidas internacionalmente con los principales sellos de calidad. Garantizamos el seguimiento constante del alumno y gestionamos todo el proceso de convalidación de asignaturas al
final de la estancia.

Contamos con un equipo de profesionales experimentado y que conoce a la perfección todos los programas y colegios, así como las posibles incidencias que puedan ocurrir. Estarán dedicados a ayudarte durante todo el proceso y podrás contactar con ellos en cualquier momento.

El alojamiento durante la estancia del estudiante en el país que elija, puede ser bien en familia de acogida o bien en residencia de estudiantes. Depende de las preferencias y necesidades del alumno.

[accordions_pplugins id=’3512′]

[accordions_pplugins id=’3521′]

CADA ALUMNO ES DIFERENTE

Como cada alumno es diferente, hay que tener una serie de factores en cuenta antes de seleccionar el destino adecuado para él. Hay un programa para cada caso y lo que tenemos que valorar es lo siguiente:

– EDAD: la edad es un factor determinante a la hora de escoger el destino ideal. Para los alumnos más jóvenes recomendamos seleccionar destinos como Irlanda o Inglaterra, donde las costumbres, y similitudes culturales dada su cercanía son menores. En cambio para los alumnos con más edad son recomendables destinos como Estados Unidos.

– NIVEL DE INGLÉS: todos los alumnos han de realizar una prueba de nivel que será necesaria para la aceptación en el programa. Algunos destinos como Irlanda son más flexibles a la hora de aceptar alumnos con niveles más bajos de inglés, en cambio otros como Estados Unidos o Inglaterra demandan un nivel de inglés más alto para acceder al programa.

– MADUREZ: el grado de madurez del alumno es determinante a la hora de seleccionar un destino frente a otro, ya que son la madurez y la personalidad del alumno las que determinan que se adepte mejor a unas culturas que a otras.

– COLEGIOS Y ALOJAMIENTO: la preferencia a la hora de seleccionar un destino también viene vinculada a la preferencia a la hora de seleccionar un colegio público o privado. En la SELECCIÓN DE ASIGNATURAS te asesoramos en la elección de tus asignaturas en función de los requisitos que el Ministerio de Educación requiere para que tramitemos tu convalidación.

REQUISITOS

Para poder cursar un año de estudios en el estranjero es necesario:

  • Superar el test de inglés: los interesados deberán hacer una prueva para poder optar al programa. Es necesario un nivel alto del idioma.
  • Superar la entrevista hecha por el colegio donde estará.
  • Presentar un expediente académico adecuado.
  • Aceptar las normas establecidas por el centro educativo seleccionado.

Para consultar precios o cualquier duda, no dudéis en pasar por la academia o bien enviar un correo electrónico a secretaria@bristolacademy.es.[:]